fbpx

1000 Names of Lord Vishnu | भगवान श्री विष्णूंची १००१ नावे

1000 Names of Lord Vishnu | भगवान श्री विष्णूंची १००१ नावे: अधिक महिन्याला मलमास किंवा पुरुषोत्तम मास देखील म्हटलं जातं. शास्त्रानुसार, ज्या महिन्यात संक्रांत येत नाही त्या महिन्याला अधिक मास म्हटलं जातं. दर तीन वर्षातून एकदा, अधिक महिना येतो.

श्री विष्णूंना प्रिय

अधिक महिना श्री विष्णूंना प्रिय असल्याने या काळात त्यांना प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही त्यांच्या मंत्राचा जप करु शकता. तुम्ही ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो नारायणाय यांसारख्या श्री विष्णूंच्या मंत्राचा दररोज जप करु शकता.

या व्यतिरिक्त अधिक महिन्यात घरामध्ये श्रीमद्भागवत पाठ, सत्यनारायण कथेचे वाचन आणि श्रवण, श्रीविष्णु सहस्त्रनाम, श्री राम रक्षास्तोत्र, पुरुष सूक्ताचे पठण करणं अत्यंत शुभ मानलं जातं.

तसेच यंदाचा अधिक महिना श्रावणात आल्याने तुम्ही श्री विष्णूंसोबत महादेवांची देखील पूजा-आराधना करु शकता.

1000 Names of Lord Vishnu : भगवान श्री विष्णूंची १००१ नावे

क्रमांकश्री विष्णूंचे नावमंत्र
915अक्रूरॐ अक्रूराय नमः।
17अक्षरॐ अक्षराय नमः।
481अक्षरम्ॐ अक्षराय नमः।
801अक्षोभ्यॐ अक्षोभ्याय नमः।
999अक्षोभ्यॐ अक्षोभ्याय नमः।
891अग्रजॐ अग्रजाय नमः।
218अग्रणीॐ अग्रण्ये नमः।
55अग्राह्यॐ अग्रह्याय नमः।
745अचलॐ अचलाय नमः।
832अचिन्त्यॐ अचिन्त्याय नमः।
100अच्युतॐ अच्युताय नमः।
318अच्युतॐ अच्युताय नमः।
95अजॐ अजाय नमः।
204अजॐ अजाय नमः।
521अजॐ अजाय नमः।
549अजितॐ अजिताय नमः।
835अणुॐ अणवे नमः।
157अतीन्द्रॐ अतीन्द्राय नमः।
169अतीन्द्रियॐ अतीन्द्रियाय नमः।
355अतुलॐ अतुलाय नमः।
304अदृश्यॐ अदृश्याय नमः।
895अद्भूतॐ अद्भूताय नमः।
951अधाताॐ धात्रे नमः।
324अधिष्ठानमॐ अधिष्ठानाय नमः।
842अधृतॐ अधृताय नमः।
415अधोक्षजॐ अधोक्षजायै नमः।
146अनघॐ अनघाय नमः।
831अनघॐ अनघाय नमः।
659अनन्तॐ अनन्ताय नमः।
886अनन्तॐ अनन्ताय नमः।
307अनन्तजित्ॐ अनन्तजिते नमः।
932अनन्तरूपॐ अनन्तरूपाय नमः।
933अनन्तश्रीॐ अनन्तश्रिये नमः।
518अनन्तात्माॐ अनन्तात्मने नमः।
400अनयॐ अनयाय नमः।
431अनर्थॐ अनर्थाय नमः।
293अनलॐ अनलाय नमः।
711अनलॐ अनलाय नमः।
941अनादिॐ अनादये नमः।
42अनादिनिधनॐ अनादिनिधनाय नमः।
689अनामयॐ अनामयाय नमः।
215अनिमिषॐ अनिमिषाय नमः।
865अनियमॐ अनियमाय नमः।
185अनिरुद्धॐ अनिरुद्धाय नमः।
638अनिरुद्धॐ अनिरुद्धाय नमः।
177अनिर्देश्यवपुॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
656अनिर्देश्यवपुॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
435अनिर्विण्णॐ अनिर्विण्णाय नमः।
892अनिर्विण्णॐ अनिर्विण्णाय नमः।
234अनिलॐ अनिलाय नमः।
812अनिलॐ अनिलाय नमः।
596अनिवर्तीॐ अनिवर्तिने नमः।
774अनिवृत्तात्माॐ अनिवृत्तात्मने नमः।
626अनीशॐ अनीशाय नमः।
342अनुकूलॐ अनुकूलाय नमः।
80अनुत्तमॐ अनुत्तमाय नमः।
721अनेकमूर्तिॐ अनेकमूर्तये नमः।
520अन्तकॐ अनन्तकाय नमः।
983अन्नंॐ अन्नाय नमः।
984अन्नादॐ अन्नादाय नमः।
716अपराजितॐ अपराजिताय नमः।
862अपराजितॐ अपराजिताय नमः।
323अपांनिधिॐ अपां निधये नमः।
639अप्रतिरथॐ अप्रतिरथाय नमः।
325अप्रमत्तॐ अप्रमत्ताय नमः।
46अप्रमेयॐ अप्रमेयाय नमः।
248अप्रमेयात्माॐ अप्रमेयात्मने नमः।
871अभिप्रायॐ अभिप्रायाय नमः।
437अभूॐ अभुवे नमः।
49अमरप्रभुॐ अमरप्रभवे नमः।
747अमानीॐ अमानिने नमः।
516अमितविक्रमॐ अमितविक्रमाय नमः।
641अमितविक्रमॐ अमितविक्रमाय नमः।
372अमिताशनॐ अमिताशनाय नमः।
830अमूर्तिॐ अमूर्तये नमः।
720अमूर्तिमान्ॐ अमूर्तिमते नमः।
119अमृतॐ अमृताय नमः।
504अमृतपॐ अमृतपाय नमः।
814अमृतवपुॐ अमृतवपुषे नमः।
813अमृतांशॐ अमृतांशाय नमः।
283अमृतांशूद्भवॐ अमृतांशूद्भवाय नमः।
198अमृत्युॐ अमृत्यवे नमः।
102अमेयात्माॐ अमेयात्मने नमः।
179अमेयात्माॐ अमेयत्मने नमः।
110अमोघॐ अमोघाय नमः।
154अमोघॐ अमोघाय नमः।
517अम्भोनिधिॐ अम्भोनिधये नमः।
866अयमॐ अयमाय नमः।
347अरविन्दाक्षॐ अरविन्दाय नमः।
906अरौद्रॐ अरौद्राय नमः।
795अर्कॐ अर्काय नमः।
634अर्चितॐ अर्चिताय नमः।
633अर्चिष्मानॐ अर्चिष्मते नमः।
430अर्थॐ अर्थाय नमः।
873अर्हॐ अर्हाय नमः।
482अविज्ञाताॐ अविज्ञात्रे नमः।
621अविधेयात्माॐ विधेयात्मने नमः।
309अविशिष्टॐ विशिष्टाय नमः।
722अव्यक्तॐ अव्यक्ताय नमः।
129अव्यङ्गॐ अव्यङ्गाय नमः।
900अव्ययॐ अव्ययाय नमः।
13अव्ययःॐ अव्ययाय नमः।
336अशोकॐ अशोकाय नमः।
824अश्वत्थॐ अश्वत्थाय नमः।
247असंख्येयॐ असंख्येयाय नमः।
479असत्ॐ असते नमः।
90अहॐ अन्हे नमः।
232अहःसंवर्तकॐ अहःसंवर्तकाय नमः।
985आत्मयोनिॐ आत्मयोनये नमः।
84आत्मवान्ॐ आत्मवते नमः।
39आदित्यॐ आदित्याय नमः।
563आदित्यॐ आदित्याय नमः।
334आदिदेवॐ आदिदेवाय नमः।
490आदिदेवॐ आदिदेवाय नमः।
950आधारनिलयॐ आधारनिलयाय नमः।
526आनन्दॐ आनन्दाय नमः।
560आनन्दीॐ आनन्दिने नमः।
228आवर्तनॐ आवर्तनाय नमः।
852आश्रमॐ आश्रमाय नमः।
786इन्द्रकर्माॐ इन्द्रकर्मणे नमः।
308इष्टॐ इष्टाय नमः।
446ईज्यॐ ईज्याय नमः।
64ईशानॐ ईशानाय नमः।
36ईश्वरॐ ईश्वराय नमः।
74ईश्वरॐ ईश्वराय नमः।
421उग्रॐ उग्राय नमः।
494उत्तरॐ उत्तराय नमः।
923उत्तारणॐ उत्तारणाय नमः।
624उदीर्णॐ उदीर्णाय नमः।
823उदुम्बरॐ उदुम्बराय नमः।
373उद्भवॐ उद्भवाय नमः।
790उद्भवॐ उद्भवाय नमः।
151उपेन्द्रॐ उपेन्द्राय नमः।
156उर्जितॐ उर्जिताय नमः।
910उर्जितशासनॐ उर्जितशासनाय नमः।
954ऊर्ध्वगॐ उर्ध्वगाय नमः।
416ऋतुॐ ऋतवे नमः।
278ऋद्धॐ ऋद्धाय नमः।
351ऋद्धॐ ऋद्धाय नमः।
725एकॐ एकैस्मै नमः।
772एकपात्ॐ एकपदे नमः।
965एकात्माॐ एकात्मने नमः।
275ओजस्तेजोद्युतिधरॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः।
287औषधंॐ औधधाय नमः।
728कःॐ काय नमः।
848कथितॐ कथिताय नमः।
541कनकाङ्गदीॐ कनकाङ्गदिने नमः।
899कपिॐ कपये नमः।
898कपिलॐ कपिलाय नमः।
501कपीन्द्रॐ कपीन्द्राय नमः।
378करणंॐ करणाय नमः।
380कर्ताॐ कर्त्रे नमः।
132कविॐ कवये नमः।
296कान्तॐ कान्ताय नमः।
654कान्तॐ कान्ताय नमः।
297कामॐ कामाय नमः।
295कामकृत्ॐ कामकृते नमः।
651कामदेवॐ कामदेवाय नमः।
652कामपालॐ कामपालाय नमः।
298कामप्रदॐ कामप्रदाय नमः।
294कामहाॐ कामघ्ने नमः।
653कामीॐ कामिने नमः।
379कारणंॐ कारणाय नमः।
418कालॐ कालायै नमः।
642कालनेमिनिहाॐ कालनेमिनिघ्ने नमः।
729किंॐ कस्मै नमः।
907कुण्डलीॐ कुण्डलिने नमः।
809कुन्दॐ कुन्दाय नमः।
808कुन्दरॐ कुन्दराय नमः।
589कुमुदॐ कुमुदाय नमः।
807कुमुदॐ कुमुदाय नमः।
635कुम्भॐ कुम्भाय नमः।
590कुवलेशयॐ कुवलेशाय नमः।
788कृतकर्माॐ कृतकर्मणे नमः।
82कृतज्ञॐ कृतज्ञाय नमः।
532कृतज्ञॐ कृतज्ञाय नमः।
485कृतलक्षणॐ कृतलक्षणाय नमः।
136कृताकृतॐ कृताकृताय नमः।
655कृतागमॐ कृतागमाय नमः।
789कृतागमॐ कृतागमाय नमः।
537कृतान्तकृत्ॐ कृतान्तकृते नमः।
83कृतिॐ कृतये नमः।
837कृशॐ कृशाय नमः।
57कृष्णॐ कृष्णाय नमः।
550कृष्णॐ कृष्णाय नमः।
23केशवॐ केशवाय नमः।
648केशवॐ केशवाय नमः।
649केशिहाॐ केशिघ्ने नमः।
448क्रतुॐ क्रतवे नमः।
79क्रमॐ क्रमाय नमः।
315क्रोधकृत्कर्ताॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः।
314क्रोधहाॐ क्रोधाग्ने नमः।
442क्षमॐ क्षमाय नमः।
919क्षमिणां वरॐ क्षमिणां वराय नमः।
480क्षरम्ॐ क्षराय नमः।
443क्षामॐ क्षामाय नमः।
854क्षामॐ क्षामाय नमः।
991क्षितीशॐ क्षितीशाय नमः।
16क्षेत्रज्ञःॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
599क्षेमकृत्ॐ क्षेमकृते नमः।
374क्षोभणॐ क्षोभनाय नमः।
568खण्डपरशुॐ खण्डपराशवे नमः।
566गतिसत्तमॐ गतिसत्तमाय नमः।
764गदाग्रजॐ गदाग्रजाय नमः।
997गदाधरॐ गदाधराय नमः।
486गभस्तिनेमिॐ गभस्तिनेमये नमः।
543गभीरॐ गभीराय नमः।
937गभीरात्मॐ गभीरात्मने नमः।
354गरुडध्वजॐ गरुडध्वजाय नमः।
382गहनॐ गहनाय नमः।
544गहनॐ गहनाय नमः।
839गुणभृतॐ गुणभृते नमः।
545गुप्तॐ गुप्ताय नमः।
209गुरुॐ गुरुवे नमः।
210गुरुतमॐ गुरुतमाय नमः।
383गुहॐ गुहाय नमः।
542गुह्यॐ गुह्याय नमः।
495गोपतिॐ गोपतये नमः।
592गोपतिॐ गोपतये नमः।
496गोप्ताॐ गोप्त्रे नमः।
593गोप्ताॐ गोप्त्रे नमः।
188गोविदांपतिॐ गोविदांपतये नमः।
187गोविन्दॐ गोविन्दाय नमः।
539गोविन्दॐ गोविन्दाय नमः।
591गोहितॐ गोहिताय नमः।
219ग्रामणीॐ ग्रामण्ये नमः।
744घृताशीॐ घृताशीशाय नमः।
546चक्रगदाधरॐ चक्रगदाधराय नमः।
908चक्रीॐ चक्रिणे नमः।
995चक्रीॐ चक्रिणे नमः।
936चतुरश्रॐ चतुरश्राय नमः।
137चतुरात्माॐ चतुरात्मने नमः।
769चतुरात्माॐ चतुरात्मने नमः।
768चतुर्गतिॐ चतुर्गतये नमः।
139चतुर्दंष्ट्रॐ चतुर्द्रंष्त्राय नमः।
766चतुर्बाहुॐ चतुर्बाहवे नमः।
770चतुर्भावॐ चतुर्भावाय नमः।
140चतुर्भुजॐ चतुर्भुजाय नमः।
765चतुर्मूर्तिॐ चतुर्मूर्तये नमः।
771चतुर्वेदवित्ॐ चतुर्वेदविदे नमः।
138चतुर्व्यूहॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
767चतुर्व्यूहॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
740चन्दनाङ्गदीॐ चन्दनाङ्गदिने नमः।
281चन्द्रांशुॐ चन्द्रांशवे नमः।
746चलॐ चलाय नमः।
825चाणूरान्ध्रनिषूदनॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः।
623छिन्नसंशयॐ छिन्नसंशयाय नमः।
288जगतसेतुॐ जगतहेतवे नमः।
145जगदादिजॐ जगदादिजाय नमः।
947जनजन्मादिॐ जनजन्मादये नमः।
946जननॐ जननाय नमः।
126जनार्दनॐ जनार्दनाय नमः।
341जनेश्वरॐ जनेश्वराय नमः।
966जन्ममृत्युजरातिगॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः।
509जयॐ जयाय नमः।
798जयन्तॐ जयन्ताय नमः।
244जह्नुनुॐ जान्हवे नमः।
462जितक्रोधॐ जितक्रोधाय नमः।
934जितमन्युॐ जितमन्यवे नमः।
524जितामित्रॐ जितामित्राय नमः।
513जीवॐ जीवाय नमः।
930जीवनॐ जीवनाय नमः।
148जेताॐ जेत्रे नमः।
497ज्ञानगम्यॐ ज्ञानगम्याय नमः।
454ज्ञानमुत्तमम्ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः।
67ज्येष्ठॐ ज्येष्ठाय नमः।
877ज्योतिॐ ज्योतिषे नमः।
564ज्योतिरादित्यॐ ज्योतिरादित्याय नमः।
619ज्योतिर्गणेश्वरॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः।
731तत्ॐ तस्मै नमः।
963तत्त्वंॐ तत्त्वाय नमः।
964तत्त्ववित्ॐ तत्त्वविदे नमः।
785तन्तुवर्धनॐ तन्तुवर्धनाय नमः।
338तारॐ ताराय नमः।
968तारॐ ताराय नमः।
337तारणॐ तारणाय नमः।
691तीर्थकरॐ तीर्थकराय नमः।
391तुष्टॐ तुष्टाय नमः।
757तेजोवृषॐ तेजोवृषाय नमः।
61त्रिककुब्धामॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः।
535त्रिदशाध्यक्षॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः।
534त्रिपदॐ त्रिपदाय नमः।
751त्रिलोकधृक्ॐ त्रिलोकधृषे नमः।
646त्रिलोकात्माॐ त्रिलोकात्मने नमः।
647त्रिलोकेशॐ त्रिलोकेशाय नमः।
530त्रिविक्रमॐ त्रिविक्रमाय नमः।
574त्रिसामाॐ त्रिसाम्ने नमः।
52त्वष्टाॐ त्वष्ट्रे नमः।
423दक्षॐ दक्षाय नमः।
917दक्षॐ दक्षाय नमः।
918दक्षिणॐ दक्षिणाय नमः।
859दण्डॐ दण्डाय नमः।
861दमॐ दमाय नमः।
190दमनॐ दमनाय नमः।
860दमयिताॐ दमयित्रे नमः।
713दर्पदॐ दर्पदाय नमः।
712दर्पहाॐ दर्पघ्ने नमः।
367दामोदरॐ दामोदराय नमः।
569दारुणॐ दारुणाय नमः।
511दाशार्हॐ दाशार्हाय नमः।
571दिवःस्पृक्ॐ दिवस्पृशे नमः।
940दिशॐ दिशाय नमः।
719दीप्तमूर्तिॐ दीप्तमूर्तये नमः।
776दुरतिक्रमॐ दुरतिक्रमाय नमः।
81दुराधर्षॐ दुराधर्षाय नमः।
781दुरारिहाॐ दुरारिघ्ने नमः।
780दुरावासाॐ दुरावासाय नमः।
779दुर्गॐ दुर्गाय नमः।
778दुर्गमॐ दुर्गमाय नमः।
775दुर्जयॐ दुर्जयाय नमः।
266दुर्धरॐ दुर्धराय नमः।
715दुर्धरॐ दुर्धराय नमः।
205दुर्मर्षणॐ दुर्मर्षणाय नमः।
777दुर्लभॐ दुर्लभाय नमः।
924दुष्कृतिहाॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
926दुःस्वप्ननाशनॐ दुस्वप्ननाशाय नमः।
551दृढॐ दृढाय नमः।
714दृप्तॐ दृप्ताय नमः।
375देव
989देवकीनन्दनॐ देवकीनन्दनाय नमः।
493देवभृद्गुरुॐ देवभृद्गुरवे नमः।
492देवेशॐ देवेशाय नमः।
758द्युतिधरॐ द्युतिधराय नमः।
570द्रविणप्रदॐ द्रविणप्रदाय नमः।
660धनंजयॐ धनंजयाय नमः।
857धनुर्धरॐ धनुर्धराय नमः।
858धनुर्वेदॐ धनुर्वेदाय नमः।
474धनेश्वरॐ धनेश्वराय नमः।
754धन्यॐ धन्याय नमः।
76धन्वीॐ धन्विने नमः।
235धरणीधरॐ धरणीधराय नमः।
756धराधरॐ धराधराय नमः।
403धर्मॐ धर्मायै नमः।
476धर्मकृत्ॐ धर्मकृते नमः।
475धर्मगुपॐ धर्मगुपे नमः।
438धर्मयूपॐ धर्मयूपाय नमः।
404धर्मविदुत्तमॐ धर्मविदुत्तमायै नमः।
135धर्माध्यक्षॐ धर्माध्यक्षाय नमः।
477धर्मीॐ धर्मिने नमः।
43धाताॐ धात्रे नमः।
45धातुरुत्तमॐ धातुरुत्तमाय नमः।
211धामॐ धाम्ने नमः।
329धुर्यॐ धुर्याय नमः।
160धृतात्माॐ धृतात्मने नमः।
388ध्रुवॐ ध्रुवाय नमः।
440नक्षत्रनेमिॐ नक्षत्रनेमये नमः।
441नक्षत्रीॐ नक्षित्रिणे नमः।
528नन्दॐ नन्दाय नमः।
994नन्दकीॐ नन्दकिने नमः।
527नन्दनॐ नन्दनाय नमः।
618नन्दिॐ नन्द्ये नमः।
399नयॐ नयाय नमः।
246नरॐ नराय नमः।
312नहुषॐ नहुषाय नमः।
21नारसिंहवपुःॐ नारसिंहवपुषे नमः।
245नारायणॐ नारायणाय नमः।
761निग्रहॐ निग्रहाय नमः।
30निधिरव्ययॐ निधये अव्ययाय नमः।
214निमिषॐ निमिषाय नमः।
864नियन्ताॐ नियन्त्रे नमः।
161नियमॐ नियमाय नमः।
840निर्गुणॐ निर्गुणाय नमः।
577निर्वाणंॐ निर्वाणाय नमः।
229निवृत्तात्माॐ निवृत्तात्मने नमः।
597निवृत्तात्माॐ निवृत्तात्मने नमः।
583निष्ठाॐ निष्ठायै नमः।
222नेताॐ नेत्रे नमः।
398नेयॐ नेयाय नमः।
726नैकॐ नैकस्मै नमः।
469नैककर्मकृत्ॐ नैककर्मकृते नमः।
890नैकजॐ नैकजाय नमः।
302नैकमायॐ नैकमायाय नमः।
271नैकरूपॐ नैकरूपाय नमः।
763नैकशृङ्गॐ नैकशृङ्गाय नमः।
468नैकात्माॐ नैकात्मान नमः।
822न्यग्रोधॐ न्यग्रोधाय नमः।
221न्यायॐ न्यायाय नमः।
958पणॐ पणाय नमः।
732पदमनुत्तमम्ॐ पदमनुत्तमाय नमः।
348पद्मगर्भॐ पद्मगर्भाय नमः।
48पद्मनाभॐ पद्मनाभाय नमः।
196पद्मनाभॐ पद्मनाभाय नमः।
346पद्मनाभॐ पद्मनाभाय नमः।
345पद्मनिभेक्षणॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।
344पद्मीॐ पद्मिने नमः।
390परमस्पष्टॐ परमस्पष्टाय नमः।
11परमात्माॐ परमात्मने नमः।
377परमेश्वरॐ परमेश्वराय नमः।
419परमेष्ठीॐ परमेष्ठिने नमः।
389परर्द्धिॐ परार्धये नमः।
585परायणम्ॐ पराय्णाय नमः।
420परिग्रहॐ परिग्रहाय नमः।
810पर्जन्यॐ पर्जन्याय नमः।
931पर्यवस्थितॐ पर्यवस्थिताय नमः।
291पवनॐ पवनाय नमः।
62पवित्रंॐ पवित्राय नमः।
992पापनाशनॐ पापनाशनाय नमः।
292पावनॐ पावनाय नमः।
811पावनॐ पावनाय नमः।
111पुण्डरीकाक्षॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
687पुण्यॐ पुण्याय नमः।
925पुण्यॐ पुण्याय नमः।
688पुण्यकीर्तिॐ पुण्यकीर्तये नमः।
922पुण्यश्रवणकीर्तनॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
150पुनर्वसुॐ पुनर्वसवे नमः।
335पुरन्दरॐ पुरन्दराय नमः।
498पुरातनॐ पुरातनाय नमः।
506पुरुजितॐ पुरुजिते नमः।
406पुरुषॐ पुरुषायै नमः।
14पुरुषःॐ पुरुषाय नमः।
24पुरुषोत्तमॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
507पुरुसत्तमॐ पुरुसत्तमाय नमः।
40पुष्कराक्षॐ पुष्कराक्षाय नमः।
556पुष्कराक्षॐ पुष्कराक्षाय नमः।
392पुष्टॐ पुष्टाय नमः।
952पुष्पहासॐ पुष्पहासाय नमः।
10पूतात्माॐ पूतात्मने नमः।
686पूरयिताॐ पूरयित्रे नमः।
685पूर्णॐ पूर्णाय नमः।
410पृथुॐ पृथवे नमः।
916पेशलॐ पेशलाय नमः।
274प्रकाशनॐ प्रकाशाय नमः।
276प्रकाशात्माॐ प्रकाशात्मने नमः।
760प्रग्रहॐ प्रग्रहाय नमः।
953प्रजागरॐ प्रजागराय नमः।
69प्रजापतिॐ प्रजापतये नमः।
197प्रजापतिॐ प्रजापतये नमः।
89प्रजाभवॐ प्रजाभवाय नमः।
409प्रणवॐ प्रणवायै नमः।
957प्रणवॐ प्रणवाय नमः।
59प्रतर्दनॐ प्रतर्दनाय नमः।
277प्रतापनॐ प्रतापनाय नमः।
326प्रतिष्ठितॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
93प्रत्ययॐ प्रत्ययाय नमः।
319प्रथितॐ प्रथिताय नमः।
640प्रद्युम्नॐ प्रद्युम्नाय नमः।
20प्रधानपुरुषेश्वरॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः।
970प्रपितामहॐ प्रपितामहाय नमः।
34प्रभवॐ प्रभवाय नमः।
35प्रभुॐ प्रभवे नमः।
299प्रभुॐ प्रभवे नमः।
60प्रभूतॐ प्रभूताय नमः।
428प्रमाणम्ॐ प्रमाणाय नमः।
959प्रमाणम्ॐ प्रमाणाय नमः।
525प्रमोदनॐ प्रमोदनाय नमः।
237प्रसन्नात्माॐ प्रसन्नात्मने नमः।
845प्राग्वंशॐ प्राग्वंशाय नमः।
66प्राणॐ प्राणाय नमः।
320प्राणॐ प्राणाय नमः।
407प्राणॐ प्राणायै नमः।
962प्राणजीवनॐ प्राणजीवनाय नमः।
65प्राणदॐ प्राणदाय नमः।
321प्राणदॐ प्राणदाय नमः।
408प्राणदॐ प्राणदायै नमः।
956प्राणदॐ प्राणदाय नमः।
960प्राणनिलयॐ प्राणनिलयाय नमः।
961प्राणभृत्ॐ प्राणभृते नमः।
153प्रांशुॐ प्रांशवे नमः।
874प्रियकृत्ॐ प्रियकृते नमः।
872प्रियार्हॐ प्रियार्हाय नमः।
875प्रीतिवर्धनॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
116बभ्रुॐ बभ्रवे नमः।
115बहुशिराॐ बहुशिरसे नमः।
429बीजमव्ययम्ॐ बीजमव्ययाय नमः।
836बृहतॐ बृहते नमः।
333बृहद्भानुॐ बृहद्भानवे नमः।
272बृहद्रूपॐ बृहद्रूपाय नमः।
664ब्रह्मॐ ब्राह्मणे नमः।
662ब्रह्मकृतॐ ब्रह्मकृते नमः।
669ब्रह्मज्ञॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
661ब्रह्मण्यॐ ब्रह्मण्याय नमः।
666ब्रह्मवितॐ ब्रह्मविदे नमः।
665ब्रह्मविवर्धनॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
663ब्रह्माॐ ब्रह्मणे नमः।
668ब्रह्मीॐ ब्रह्मिणे नमः।
667ब्राह्मणॐ ब्राह्मणाय नमः।
670ब्राह्मणप्रियॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
736भक्तवत्सलॐ भक्तवत्सलाय नमः।
558भगवान्ॐ भगवते नमः।
559भगहाॐ भगघ्ने नमः।
833भयकृतॐ भयकृते नमः।
834भयनाशनॐ भयनाशनाय नमः।
935भयापहॐ भयापहाय नमः।
33भर्ताॐ भर्त्रे नमः।
284भानुॐ भानवे नमः।
847भारभृत्ॐ भारभृते नमः।
7भावॐ भावाय नमः।
32भावनॐ भावनाय नमः।
282भास्करद्युतिॐ भास्करद्युतये नमः।
579भिषक्ॐ भिषजे नमः।
357भीमॐ भीमाय नमः।
948भीमॐ भीमाय नमः।
949भीमपराक्रमॐ भीमपराक्रमाय नमः।
193भुजगोत्तमॐ भुजगोत्तमाय नमः।
942भुवोभुवॐ भुवोभुवे नमः।
71भूगर्भॐ भूगर्भाय नमः।
5भूतकृतॐ भूतकृते नमः।
4भूतभव्यभवत्प्रभुःॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।
290भूतभव्यभवन्नाथॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः।
9भूतभावनॐ भूतभावनाय नमः।
6भूतभृतॐ भूतभृते नमः।
489भूतमहेश्वरॐ भूतमहेश्वराय नमः।
8भूतात्माॐ भूतात्मने नमः।
29भूतादिॐ भूतादये नमः।
708भूतावासॐ भूतावासाय नमः।
630भूतिॐ भूतये नमः।
502भूरिदक्षिणॐ भूरिदक्षिणाय नमः।
967भूर्भुव:स्वस्तरुॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः।
628भूशयॐ भूशयाय नमः।
629भूषणॐ भूषणाय नमः।
578भेषजंॐ भेषजाय नमः।
143भोक्ताॐ भोक्त्रे नमः।
500भोक्ताॐ भोक्त्रे नमः।
888भोक्ताॐ भोक्त्रे नमः।
142भोजनंॐ भोजनाय नमः।
141भ्राजिष्णुॐ भ्राजिष्णवे नमः।
63मङ्गलंपरम्ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः।
168मधुॐ मधवे नमः।
73मधुसूदनॐ मधुसूदनाय नमः।
51मनुॐ मनवे नमः।
690मनोजवॐ मनोजवाय नमः।
461मनोहरॐ मनोहराय नमः।
280मन्त्रॐ मंत्राय नमः।
189मरीचिॐ मरीचये नमः।
531महर्षि कपिलाचार्यॐ महर्षयेकपिलाचार्याय नमः।
672महाकर्माॐ महाकर्मणे नमः।
787महाकर्माॐ महाकर्मणे नमः।
432महाकोशॐ महाकोशाय नमः।
675महाक्रतुॐ महाक्रत्वे नमः।
671महाक्रमॐ महाक्रमाय नमः।
353महाक्षॐ महाक्षाय नमः।
804महागर्तॐ महागर्ताय नमः।
122महातपाॐ महातपसे नमः।
673महातेजाॐ महातेजसे नमः।
491महादेवॐ महादेवाय नमः।
176महाद्युतिॐ महाद्युतये नमः।
180महाद्रिधृक्ॐ महाद्रिधृशे नमः।
434महाधनॐ महाधनाय नमः।
806महानिधिॐ महानिधये नमः।
841महान्ॐ महते नमः।
172महाबलॐ महाबलाय नमः।
173महाबुद्धिॐ महाबुधाय नमः।
370महाभागॐ महाभागाय नमः।
805महाभूतॐ महाभूताय नमः।
433महाभोगॐ महाभोगाय नमः।
439महामखॐ महामखाय नमः।
557महामनाॐ महामनसे नमः।
170महामायॐ महामायाय नमः।
718महामूर्तिॐ महामूर्तये नमः।
677महायज्ञॐ महायज्ञाय नमः।
676महायज्वाॐ महायज्वने नमः।
350महार्दिॐ महर्धये नमः।
522महार्हॐ महार्हाय नमः।
538महावराहॐ महावराहाय नमः।
174महावीर्यॐ महावीराय नमः।
175महाशक्तिॐ महाशक्तये नमः।
303महाशनॐ महाशनाय नमः।
536महाशृङ्गॐ महाशृङ्गाय नमः।
41महास्वनॐ महास्वनाय नमः।
678महाहविॐ महाहविषे नमः।
803महाह्रदॐ महाहृदाय नमः।
317महीधरॐ महीधराय नमः।
369महीधरॐ महीधराय नमः।
182महीभर्ताॐ महीभर्त्रे नमः।
447महेज्यॐ महेज्याय नमः।
268महेन्द्रॐ महेन्द्राय नमः।
181महेष्वासॐ महेश्वासाय नमः।
171महोत्साहॐ महोत्साहाय नमः।
519महोदधिशयॐ महोदधिशयाय नमः।
674महोरगॐ महोरगाय नमः।
72माधवॐ माधवाय नमः।
167माधवॐ माधवाय नमः।
735माधवॐ माधवाय नमः।
748मानदॐ मानदाय नमः।
749मान्यॐ मान्याय नमः।
365मार्गॐ मार्गाय नमः।
397मार्गॐ मार्गाय नमः।
515मुकुन्दॐ मुकुन्दाय नमः।
12मुक्तानां परमागतिःॐ मुक्तानां परमगतये नमः।
533मेदिनीपतिॐ मेदिनीपतये नमः।
753मेधजॐ मेधजाय नमः।
77मेधावीॐ मेधाविने नमः।
445यज्ञॐ यज्ञाय नमः।
971यज्ञॐ यज्ञाय नमः।
977यज्ञकृत्ॐ यज्ञकृते नमः।
982यज्ञगुह्यम्ॐ यज्ञगुह्याय नमः।
972यज्ञपतिॐ यज्ञपतये नमः।
979यज्ञभुकॐ यज्ञभुजे नमः।
976यज्ञभृत्ॐ यज्ञभृते नमः।
975यज्ञवाहनॐ यज्ञवाहनाय नमः।
980यज्ञसाधनॐ यज्ञसाधनाय नमः।
974यज्ञाङ्गॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
981यज्ञान्तकृत्ॐ यज्ञान्तकृते नमः।
978यज्ञीॐ यज्ञिने नमः।
973यज्वाॐ यज्वने नमः।
730यत्ॐ यस्मै नमः।
705यदुश्रेष्ठॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
162यमॐ यमाय नमः।
300युगादिकृतॐ युगादिकृते नमः।
301युगावर्तॐ युगावर्ताय नमः।
18योगःॐ योगाय नमः।
19योगविदां नेताॐ योगविदां नेत्रे नमः।
849योगीॐ योगिने नमः।
850योगीशॐ योगीशाय नमः।
928रक्षणॐ रक्षणाय नमः।
684रणप्रियॐ रणप्रियाय नमः।
473रत्नगर्भॐ रत्नगर्भाय नमः।
793रत्ननाभॐ रत्ननाभाय नमः।
998रथाङ्गपाणिॐ रथाङ्गपाणये नमः।
881रविॐ रवये नमः।
885रविलोचनॐ रविलोचनाय नमः।
394रामॐ रामाय नमः।
945रुचिराङ्गदॐ रुचिराङ्गदाय नमः।
114रुद्रॐ रुद्राय नमः।
364रोहितॐ रोहिताय नमः।
943लक्ष्मीॐ लक्ष्मै नमः।
361लक्ष्मीवान्ॐ लक्ष्मीवते नमः।
614लोकत्रयाश्रयॐ लोकत्रयाश्राय नमः।
734लोकनाथॐ लोकनाथाय नमः।
733लोकबन्धुॐ लोकबन्धवे नमः।
783लोकसारङ्गॐ लोकसारङ्गाय नमः।
750लोकस्वामीॐ लोकस्वामिने नमः।
894लोकाधिष्ठानाम्ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः।
133लोकाध्यक्षॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
58लोहिताक्षॐ लोहिताक्षाय नमः।
470वत्सरॐ वत्सराय नमः।
471वत्सलॐ वत्सलाय नमः।
472वत्सीॐ वत्सिने नमः।
561वनमालीॐ वनमालिने नमः।
330वरदॐ वरदाय नमः।
739वराङ्गॐ वराङ्गाय नमः।
121वरारोहॐ वरारोहाय नमः।
553वरुणॐ वरुणाय नमः।
261वर्धनॐ वर्धनाय नमः।
262वर्धमानॐ वर्धमानाय नमः।
846वंशवर्धनॐ वंशवर्धनाय नमः।
3वषट्कारॐ वषट्काराय नमः।
104वसुॐ वसवे नमः।
270वसुॐ वसवे नमः।
696वसुॐ वसवे नमः।
269वसुदॐ वसुदाय नमः।
693वसुप्रदॐ वसुप्रदाय नमः।
694वसुप्रदॐ वासुप्रदाय नमः।
105वसुमनाॐ वसुमनसे नमः।
697वसुमनाॐ वसुमनसे नमः।
692वसुरेताॐ वसुरेतसे नमः।
233वह्निॐ वन्हये नमः।
267वाग्मीॐ वाग्मिने नमः।
217वाचस्पतिउदारधीॐ वाचस्पतयेउदारधिये नमः।
573वाचस्पतिरयोनिजॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः।
796वाजसनॐ वाजसनाय नमः।
152वामनॐ वामनाय नमः।
414वायुॐ वायवे नमः।
331वायुवाहनॐ वायुवाहनाय नमः।
856वायुवाहनॐ वायुवाहनाय नमः।
554वारुणॐ वारुणाय नमः।
322वासवानुजॐ वासवानुजाय नमः।
332वासुदेवॐ वासुदेवाय नमः।
695वासुदेवॐ वासुदेवाय नमः।
709वासुदेवॐ वासुदेवाय नमः।
381विकर्ताॐ विकर्त्रे नमः।
78विक्रमॐ विक्रमाय नमः।
75विक्रमीॐ विक्रमिणे नमः।
909विक्रमीॐ विक्रमिणे नमः।
363विक्षरॐ विक्षराय नमः।
147विजयॐ विजयाय नमः।
620विजितात्माॐ विजितात्मने नमः।
464विदारणॐ विदारणाय नमः।
938विदिशॐ विदिशाय नमः।
920विद्वत्तमॐ विद्वत्तमाय नमः।
44विधाताॐ विधात्रे नमः।
484विधाताॐ विधात्रे नमः।
508विनयॐ विनयाय नमः।
514विनयितासाक्षीॐ विनयितासाक्षिणे नमः।
240विभुॐ विभवे नमः।
880विभुॐ विभवे नमः।
452विमुक्तात्माॐ विमुक्तात्मने नमः।
396विरजॐ विरजाय नमः।
395विरामॐ विरामाय नमः।
882विरोचनॐ विरोचनाय नमः।
263विविक्तॐ विविक्ताय नमः।
249विशिष्टॐ विशिष्टाय नमः।
636विशुद्धात्माॐ विशुद्धात्मने नमः।
631विशोकॐ विशोकाय नमः।
637विशोधनॐ विशोधनाय नमः।
424विश्रामॐ विश्रामाय नमः।
207विश्रुतात्माॐ विश्रुतात्मने नमः।
50विश्वकर्माॐ विश्वकर्मणे नमः।
125विश्वक्सेनॐ विश्वक्सेनाय नमः।
425विश्वदक्षिणॐ विश्वदक्षिणाय नमः।
238विश्वधृकॐ विश्वधृषे नमः।
316विश्वबाहुॐ विश्वबाहवे नमः।
239विश्वभुजॐ विश्वभुजे नमः।
717विश्वमूर्तिॐ विश्वमूर्तये नमः।
1विश्वम्ॐ विश्वस्मै नमः।
117विश्वयोनिॐ विश्वयोनये नमः।
149विश्वयोनिॐ विश्वयोनये नमः।
88विश्वरेताॐ विश्वरेतसे नमः।
225विश्वात्माॐ विश्वात्मने नमः।
742विषमॐ विषमाय नमः।
2विष्णुॐ विष्णवे नमः।
258विष्णुॐ विष्णवे नमः।
657विष्णुॐ विष्णवे नमः।
426विस्तारॐ विस्ताराय नमः।
876विहायसगतिॐ विहायसगतये नमः।
921वीतभयॐ वीतभयाय नमः।
401वीरॐ वीरायै नमः।
643वीरॐ वीराय नमः।
658वीरॐ वीराय नमः।
463वीरबाहुॐ वीरबाहवे नमः।
166वीरहाॐ वीरघ्ने नमः।
741वीरहाॐ वीरघ्ने नमः।
927वीरहाॐ वीरघ्ने नमः।
555वृक्षॐ वृक्षाय नमः।
352वृद्धात्माॐ वृद्धात्मने नमः।
313वृषॐ वृषाय नमः।
112वृषकर्माॐ वृषकर्मणे नमः।
259वृषपर्वाॐ वृषपर्वणे नमः।
595वृषप्रियॐ वृषप्रियाय नमः।
257वृषभॐ वृषभाय नमः।
594वृषभाक्षॐ वृषभाक्षाय नमः।
101वृषाकपिॐ वृषाकपये नमः।
113वृषाकृतिॐ वृषाकृतये नमः।
256वृषाहीॐ वृषाहिणे नमः।
260वृषोदरॐ वृषोदराय नमः।
371वेगवानॐ वेगवते नमः।
127वेदॐ वेदाय नमः।
131वेदवित्ॐ वेदविदे नमः।
128वेदविदॐ वेदविदे नमः।
130वेदाङ्गॐ वेदाङ्गाय नमः।
163वेद्यॐ वेद्याय नमः।
547वेधाॐ वेधसे नमः।
405वैकुण्ठॐ वैकुण्ठायै नमः।
987वैखानॐ वैखानाय नमः।
164वैद्यॐ वैद्याय नमः।
305व्यक्तरूपॐ व्यक्तरूपाय नमः।
762व्यग्रॐ व्यग्राय नमः।
384व्यवसायॐ व्यवसायाय नमः।
385व्यवस्थानॐ व्यवस्थानाय नमः।
939व्यादिशॐ व्यादिशाय नमः।
467व्यापीॐ व्यापिने नमः।
413व्याप्तॐ व्याप्तायै नमः।
92व्यालॐ व्यालाय नमः।
402शक्तिमतां श्रेष्ठॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः।
993शङ्खभृत्ॐ शंखभृते नमः।
723शतमूर्तिॐ शतमूर्तये नमः।
724शताननॐ शताननाय नमः।
617शतानन्दॐ शतानन्दाय नमः।
343शतावर्तॐ शतावर्ताय नमः।
412शत्रुघ्नॐ शत्रुघ्नायै नमः।
820शत्रुजितॐ शत्रुजिते नमः।
821शत्रुतापनॐ शत्रुतापनाय नमः।
912शब्दसहॐ शब्दसहाय नमः।
911शब्दातिगॐ शब्दातिगाय नमः।
581शमॐ शमाय नमः।
38शम्भुॐ शम्भवे नमः।
86शरणमॐ शरणाय नमः।
356शरभॐ शरभाय नमः।
499शरीरभूतभृत्ॐ शरीरभूभृते नमः।
349शरीरभृत्ॐ शरीरभृते नमः।
87शर्मॐ शर्मणे नमः।
26शर्वॐ शर्वाय नमः।
914शर्वरीकरॐ शर्वरीकराय नमः।
285शशबिन्दुॐ शशबिन्दवे नमः।
582शान्तॐ शान्ताय नमः।
584शान्तिॐ शान्त्यै नमः।
587शान्तिदॐ शान्तिदाय नमः।
996शार्ङ्गधन्वाॐ शार्ङ्गधन्वने नमः।
56शाश्वतॐ शाश्वताय नमः।
120शाश्वतस्थाणुॐ शाश्वतस्थाणवे नमः।
627शाश्वतस्थिरॐ शाश्वतस्थिराय नमः।
206शास्ताॐ शास्त्रे नमः।
311शिखण्डीॐ शिखंडिने नमः।
273शिपिविष्टॐ शिपिविष्टाय नमः।
27शिवॐ शिवाय नमः।
600शिवॐ शिवाय नमः।
913शिशिरॐ शिशिराय नमः।
250शिष्टकृतॐ शिष्टकृते नमः।
310शिष्टेष्टॐ शिष्टेष्टाय नमः।
155शुचिॐ शुचये नमः।
251शुचिॐ शुचये नमः।
118शुचिश्रवाॐ शुचिश्रवसे नमः।
586शुभाङ्गॐ शुभाङ्गाय नमः।
782शुभाङ्गॐ शुभाङ्गाय नमः।
393शुभेक्षणॐ शुभेक्षणाय नमः।
743शून्यॐ शून्याय नमः।
339शूरॐ शूराय नमः।
645शूरजनेश्वरॐ शूरजनेश्वराय नमः।
704शूरसेनॐ शूरसेनाय नमः।
797शृङ्गीॐ शृङ्गिने नमः।
632शोकनाशनॐ शोकनाशनाय नमः।
340शौरिॐ शौरये नमः।
644शौरिॐ शौरये नमः।
853श्रमणॐ श्रमणाय नमः।
611श्रीकरॐ श्रीकराय नमः।
376श्रीगर्भॐ श्रीगर्भाय नमः।
605श्रीदॐ श्रीदाय नमः।
610श्रीधरॐ श्रीधराय नमः।
608श्रीनिधिॐ श्रीनिधये नमः।
183श्रीनिवासॐ श्रीनिवासाय नमः।
607श्रीनिवासॐ श्रीनिवासाय नमः।
603श्रीपतिॐ श्रीपतये नमः।
604श्रीमतां वरॐ श्रीमतां वराय नमः।
178श्रीमानॐ श्रीमते नमः।
613श्रीमानॐ श्रीमते नमः।
22श्रीमान्ॐ श्रीमते नमः।
220श्रीमान्ॐ श्रीमते नमः।
601श्रीवत्सवक्षाॐ श्रीवत्सवक्षे नमः।
602श्रीवासॐ श्रीवासाय नमः।
609श्रीविभावनॐ श्रीविभावनाय नमः।
606श्रीशॐ श्रीशाय नमः।
264श्रुतिसागरॐ श्रुतिसागराय नमः।
612श्रेयॐ श्रेयसे नमः।
68श्रेष्ठॐ श्रेष्ठाय नमः।
552संकर्षणोऽच्युतॐ संकर्षणाच्युताय नमः।
598संक्षेप्ताॐ संक्षेप्त्रे नमः।
158संग्रहॐ सङ्ग्रहाय नमः।
184सतांगतिॐ सतांगतये नमः।
450सतांगतिॐ सतांगतये नमः।
478सत्ॐ सते नमः।
241सत्कर्ताॐ सत्कर्त्रे नमः।
622सत्कीर्तिॐ सत्कीर्तये नमः।
242सत्कृतॐ सत्कृताय नमः।
700सत्कृतिॐ सत्कृतये नमः।
701सत्ताॐ सत्तायै नमः।
867सत्त्ववान्ॐ सत्त्ववते नमः।
487सत्त्वस्थॐ सत्त्वस्थाय नमः।
703सत्परायणॐ सत्परायणाय नमः।
106सत्यॐ सत्याय नमः।
212सत्यॐ सत्याय नमः।
869सत्यॐ सत्याय नमः।
289सत्यधर्मपराक्रमःॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः।
870सत्यधर्मपरायणॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
529सत्यधर्माॐ सत्यधर्मणे नमः।
213सत्यपराक्रमॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
755सत्यमेधाॐ सत्यमेधसे नमः।
510सत्यसंधॐ सत्यसंधाय नमः।
449सत्रंॐ सत्राय नमः।
893सदामर्षीॐ सदामर्षिणे नमः।
165सदायोगीॐ सदायोगिने नमः।
699सद्गतिॐ सद्गतये नमः।
955सद्पथाचारॐ सत्पथाचाराय नमः।
702सद्भूतिॐ सद्भूतये नमः।
897सनातनतमॐ सनातनतमाय नमः।
896सनात्ॐ सनातनाय नमः।
929सन्तॐ सदभ्यो नमः।
201सन्धाताॐ सन्धाद्ते नमः।
202सन्धिमान्ॐ सन्धिमते नमः।
706सन्निवासॐ सन्निवासाय नमः।
580संन्यासकृतॐ संन्यासकृते नमः।
827सप्तजिह्वॐ सप्तजिह्वाय नमः।
829सप्तवाहनॐ सप्तवाहनाय नमः।
828सप्तैधाॐ सप्तैधसे नमः।
231संप्रमर्दनॐ संप्रमर्दनाय नमः।
109समॐ समाय नमः।
358समयज्ञॐ समयज्ञाय नमः।
107समात्माॐ समात्मने नमः।
773समावर्तॐ समावर्ताय नमः।
362समितिञ्जयॐ समितिंजयाय नमः।
223समीरणॐ समीरणाय नमः।
444समीहनॐ समीहनाय नमः।
31सम्भवॐ सम्भवाय नमः।
108सम्मितॐ सम्मिताय नमः।
91सम्वत्सरॐ संवत्सराय नमः।
422सम्वत्सरॐ संवत्सराय नमः।
159सर्गॐ सर्गाय नमः।
25सर्वॐ सर्वस्मै नमः।
851सर्वकामदॐ सर्वकामदाय नमः।
123सर्वगॐ सर्वगाय नमः।
453सर्वज्ञॐ सर्वज्ञाय नमः।
815सर्वज्ञॐ सर्वज्ञाय नमः।
625सर्वतश्चक्षुॐ सर्वतचक्षुसे नमः।
816सर्वतोमुखॐ सर्वतोमुखाय नमः।
94सर्वदर्शनॐ सर्वदर्शनाय नमः।
451सर्वदर्शीॐ सर्वदर्शिने नमः।
199सर्वदृक्ॐ सर्वदृशे नमः।
572सर्वदृग्व्यासॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः।
1000सर्वप्रहरणायुधॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः।
103सर्वयोगविनिःसृतॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः।
360सर्वलक्षणलक्षण्यॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः।
802सर्ववागीश्वरेश्वरॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः।
799सर्वविज्जयीॐ सर्वविज्जयिने नमः।
124सर्वविद्भानुॐ सर्वविद्भानवे नमः।
759सर्वशस्त्रभृतांवरॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः।
863सर्वसहॐ सर्वसहाय नमः।
99सर्वादिॐ सर्वादये नमः।
710सर्वासुनिलयॐ सर्वासुनिलयाय नमः।
96सर्वेश्वरॐ सर्वेश्वराय नमः।
727सवॐ सवाय नमः।
884सविताॐ सवित्रे नमः।
969सविताॐ सवित्रे नमः।
230संवृतॐ संवृत्ताय नमः।
386संस्थानॐ संस्थानाय नमः।
368सहॐ सहाय नमः।
306सहस्रजित्ॐ सहस्रजिते नमः।
227सहस्रपात्ॐ सहस्रपदे नमः।
224सहस्रमूर्धाॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः।
226सहस्राक्षॐ सहस्राक्षाय नमः।
826सहस्रार्चिॐ सहस्रार्चिषे नमः।
483सहस्रांशुॐ सहस्रांशवे नमः।
144सहिष्णुॐ सहिष्णवे नमः।
565सहिष्णुॐ सहिष्णुवे नमः।
15साक्षीॐ साक्षिणे नमः।
868सात्त्विकॐ सात्त्विकाय नमः।
512सात्वतांपतिॐ सात्वतां पतये नमः।
243साधुॐ साधवे नमः।
576सामॐ साम्ने नमः।
575सामगॐ सामगाय नमः।
988सामगायनॐ सामगायनाय नमः।
97सिद्धॐ सिद्धाय नमः।
819सिद्धॐ सिद्धाय नमः।
253सिद्धसंकल्पॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
252सिद्धार्थॐ सिद्धार्थाय नमः।
98सिद्धिॐ सिद्धये नमः।
254सिद्धिदॐ सिद्धिदाय नमः।
255सिद्धिसाधनॐ सिद्धिसाधाय नमः।
200सिंहॐ सिंहाय नमः।
488सिंहॐ सिंहाय नमः।
459सुखदॐ सुखदाय नमः।
889सुखदॐ सुखदाय नमः।
458सुघोषॐ सुघोषाय नमः।
784सुतन्तुॐ सुतन्तवे नमः।
195सुतपाॐ सुतपसे नमः।
417सुदर्शनॐ सुदर्शनायै नमः।
567सुधन्वाॐ सुधन्वने नमः।
792सुन्दॐ सुन्दाय नमः।
791सुन्दरॐ सुन्दराय नमः।
192सुपर्णॐ सुपर्णाय नमः।
855सुपर्णॐ सुपर्णाय नमः।
236सुप्रसादॐ सुप्रसादाय नमः।
265सुभुजॐ सुभुजाय नमः।
456सुमुखॐ सुमुखाय नमः।
752सुमेधाॐ सुमेधसे नमः।
707सुयामुनॐ सूयामुनाय नमः।
134सुराध्यक्षॐ सुराध्यक्षाय नमः।
186सुरानन्दॐ सुरानन्दाय नमः।
208सुरारिहाॐ सुरारिघ्ने नमः।
878सुरुचिॐ सुरुचये नमः।
85सुरेशॐ सुरेशाय नमः।
286सुरेश्वरॐ सुरेश्वराय नमः।
817सुलभॐ सुलभाय नमः।
794सुलोचनॐ सुलोचनाय नमः।
800सुवर्णबिन्दुॐ सुवर्णबिन्दवे नमः।
737सुवर्णवर्णॐ सुवर्णवर्णाय नमः।
944सुवीरॐ सुवीराय नमः।
455सुव्रतॐ सुव्रताय नमः।
818सुव्रतॐ सुव्रताय नमः।
540सुषेणॐ सुषेणाय नमः।
460सुहृत्ॐ सुहृदे नमः।
457सूक्ष्मॐ सूक्ष्माय नमः।
883सूर्यॐ सूर्याय नमः।
990सृष्टाॐ स्रष्ट्रे नमः।
505सोमॐ सोमाय नमः।
503सोमपॐ सोमपाय नमः।
327स्कन्दॐ स्कन्दाय नमः।
328स्कन्दधरॐ स्कन्दधराय नमः।
680स्तवप्रियॐ स्तवप्रियाय नमः।
679स्तव्यॐ स्तव्याय नमः।
682स्तुतिॐ स्तुतये नमः।
683स्तोताॐ स्तोत्रे नमः।
681स्तोत्रंॐ स्तोत्राय नमः।
54स्थविरो ध्रुवॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः।
53स्थविष्ठॐ स्थविष्ठाय नमः।
436स्थविष्ठॐ स्थविष्ठाय नमः।
28स्थाणुॐ स्थाणवे नमः।
387स्थानदॐ स्थानदाय नमः।
427स्थावरस्थाणुॐ स्थावरस्थाणवे नमः।
203स्थिरॐ स्थिराय नमः।
838स्थूलॐ स्थूलाय नमः।
279स्पष्टाक्षरॐ स्पष्टाक्षराय नमः।
216स्रग्वीॐ स्रग्वीणे नमः।
588स्रष्टाॐ स्रष्ट्रे नमः।
615स्वक्षॐ स्वक्षाय नमः।
616स्वङ्गॐ स्वङ्गाय नमः।
843स्वधृतॐ स्वधृताय नमः।
986स्वयंजातॐ स्वयंजाताय नमः।
37स्वयम्भूॐ स्वयम्भुवे नमः।
466स्ववशॐ स्ववशाय नमः।
903स्वस्तिॐ स्वस्तये नमः।
902स्वस्तिकृत्ॐ स्वस्तिकृते नमः।
901स्वस्तिदॐ स्वस्तिदाय नमः।
905स्वस्तिदक्षिणॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः।
904स्वस्तिभुकॐ स्वस्तिभुजे नमः।
548स्वाङ्गॐ स्वाङ्गाय नमः।
465स्वापनॐ स्वापनाय नमः।
523स्वाभाव्यॐ स्वाभाव्याय नमः।
844स्वास्यॐ स्वास्याय नमः।
650हरिॐ हरये नमः।
562हलायुधॐ हलायुधाय नमः।
698हविॐ हविषे नमः।
359हविर्हरिॐ हविर्हरये नमः।
191हंसॐ हंसाय नमः।
70हिरण्यगर्भॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
411हिरण्यगर्भॐ हिरण्यगर्भायै नमः।
194हिरण्यनाभॐ हिरण्यनाभाय नमः।
879हुतभुकॐ हुतभुजे नमः।
887हुतभुकॐ हुतभुजे नमः।
47हृषीकेशॐ हृषीकेशाय नमः।
366हेतुॐ हेतवे नमः।
738हेमाङ्गॐ हेमाङ्गाय नमः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *