fbpx
Shri Durga Saptashloki Stotra

Shri Durga Saptashloki Stotra: श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र

Shri Durga Saptashloki Stotra: श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र ॥ अथ सप्तश्‍लोकी दुर्गा ॥ ॥ शिव उवाच ॥ देवि त्वं भक्तसुलभेसर्वकार्यविधायिनी।कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायंब्रूहि यत्नतः॥ ॥ देव्युवाच ॥ श्रृणु देव प्रवक्ष्यामिकलौ सर्वेष्टसाधनम्।मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते॥ ॥ विनियोगः ॥ ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्‍लोकीस्तोत्रमन्त्रस्यनारायण ऋषिः,अनुष्टुप्‌ छन्दः,श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः,श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्‍लोकीदुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसिदेवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहायमहामाया प्रयच्छति ॥1॥ दुर्गे…

पुढे वाचा...